[27/02/2567] ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล
[21/02/2567] ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ 98111 โรงพยาบาลแพร่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
[21/02/2567] ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ให้ดำรงตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 98205 โรงพยาบาลแพร่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
[14/02/2567] ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลแพร่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
[12/02/2567] ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
[05/02/2567] ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มการพยาบาล)
[02/02/2567] ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลแพร่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่