[28/12/2566] รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[28/12/2566] คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
[28/12/2566] คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
[28/12/2566] คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
[28/12/2566] แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
[28/12/2566] รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ปีงบฯ 67
[28/12/2566] แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานทุกแผน) ปีงบฯ 2567
[28/12/2566] MOIT1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
[19/01/2562] ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแพร่ พ.ศ.2562
[28/12/2566] MOIT2 ข้อ18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
[28/12/2566] MOIT2 ข้อ18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทางของหน่วยงาน
[28/12/2566] MOIT2 ข้อ18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
[28/12/2566] MOIT2 ข้อ18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[28/12/2566] รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[28/12/2566] MOIT5 ข้อ 2.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
[28/12/2566] MOIT5 ข้อ 2.3ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2566
[28/12/2566] MOIT5 ข้อ 2.2 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2566
[28/12/2566] MOIT5 ข้อ 2.1 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2566
[28/12/2566] MOIT 5.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 1 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน
[28/12/2566] MOIT4 ข้อ 3.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
[28/12/2566] MOIT4 ข้อ3.2 มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท
[28/12/2566] MOIT4 ข้อ 3.1 มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
[28/12/2566] MOIT4 ข้อ2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
[28/12/2566] MOIT4 ข้อ2.2 มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
[28/12/2566] MOIT4 ข้อ2.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
[28/12/2566] MOIT4 ข้อ 1.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
[28/12/2566] MOIT4 ข้อ1.4 มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
[28/12/2566] MOIT4 ข้อ1.3 มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบดำเนินการและงบลงทุน)
[28/12/2566] MOIT4 ข้อ1.2 มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
[28/12/2566] MOIT4 ข้อ 1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
[28/12/2566] MOIT 3 ข้อ3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
[28/12/2566] MOIT 3 ข้อ2. มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[28/12/2566] MOIT 3 ข้อ1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
[12/09/2566] MOIT5 (ข้อ 2)(4)มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
[12/09/2566] MOIT5 (ข้อ 2) (3) แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2566
[12/09/2566] MOIT5 (ข้อ 2) (2) แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2566
[12/09/2566] MOIT5 (ข้อ 2) (1) แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2566
[12/09/2566] MOIT5 (ข้อ 1)บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร.1 ไตรมาส 4 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
[12/09/2566] MOIT4 (ข้อ 2)(3)มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
[12/09/2566] MOIT4 (ข้อ 2)(2)รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบปรมาณ พ.ศ.2566
[12/09/2566] MOIT4 (ข้อ 2)(1)บันทึกข้อความที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
[29/06/2566] MOIT2 ข้อ 18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [แบบ สขร. 1]
[28/06/2566] MOIT2 ข้อ18.3รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงพยาบาลแพร่ ปีงบประมาณ 2566
[26/06/2566] MOIT4 สรุปผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3
[26/06/2566] MOIT5 (ข้อ2) แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2566
[26/06/2566] MOIT5 (ข้อ2) แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2566
[26/06/2566] MOIT5 (ข้อ2) แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2566
[26/06/2566] MOIT5 (ข้อ1) มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 3 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
[26/06/2566] MOIT5 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 3
[26/06/2566] MOIT4 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงาน ไตรมาส3
[23/03/2567] MOIT4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บของหน่วยงาน
[23/03/2567] MOIT4 ข้อ1มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
[23/03/2567] MOIT4 ข้อ2มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
[23/03/2567] มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. ไตรมาส 2 และมีแบบฟอร์มขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
[20/03/2567] MOIT5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บของหน่วยงาน
[20/03/2567] MOIT5 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2567
[20/03/2567] MOIT5 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2567
[20/03/2567] MOIT5 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2567
[17/03/2567] MOIT16 รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
[16/03/2567] MOIT19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
[01/03/2567] MOIT7 ไตรมาสที่2 ข้อ4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
[01/03/2567] MOIT7 ไตรมาสที่2 ข้อ3 มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) รอบสอง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 เมษายน 2566-30 กันยายน 2566)
[01/03/2567] MOIT7 ไตรมาสที่2 ข้อ2 มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)
[01/03/2567] MOIT7 ไตรมาสที่2 ข้อ1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) มีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
[01/03/2567] MOIT6 ข้อ1 (1.3) มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
[01/03/2567] MOIT6 ข้อ1 (1.2) มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
[01/03/2567] MOIT6 ข้อ1 (1.1) มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ที่ใช้บังคับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน