[18/10/2566] แนวปฏิบัติในการร่วมดำเนินการ ร่วมกิจกรรม กับหน่วยงานอื่นๆ
[26/07/2566] แบบฟอร์มสัญญารับเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว
[21/07/2566] ประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยโรงพยาบาลแพร่
[12/06/2566] ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจังหวัดแพร่ ฉบับที่ 42 - 43 พ.ศ.2566
[10/11/2565] แนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่
[15/06/2565] หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
[13/06/2565] คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลด้านข้อมูลและเทคโนโลยีสุขภาพระดับจังหวัด
[03/06/2565] นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข
[02/06/2565] แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
[25/05/2565] คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
[01/05/2565] นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2565
[14/01/2564] แนวทางการปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของประทรวงสาธารณสุข
[14/09/2563] ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
[12/06/2563] ข้อบังคับจังหวัดแพร่ว่าด้วยจรรยาข้าราชการพลเรือนจังหวัดแพร่
[15/05/2563] ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง นโยบายอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลแพร่
[13/04/2563] ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรโรงพยาบาลแพร่ (Work form Home)
[18/03/2563] ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแพร่ พ.ศ.2563
[14/02/2563] หลักเกณฑ์การให้ข้อมูลการให้บริการรักษาพยาบาล และความยินยอมของผู้ป่วย
[13/02/2563] รายชื่อร้านยาเข้าร่วม โครงการผู้ป่วยรับยาร้านยาใกล้บ้าน
[18/11/2562] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Cheif information Offer :CIO ) ประจำกระทรวงสาธารณสุข และประจำสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
[18/11/2562] ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
[28/06/2562] การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบตำบลดูแลส่งเสริมสุขภาพระยะยาว ผู้สูงอายุ คนพิการ ฯ ปี 2562
[28/09/2560] อัตราค่าบริการของโรงพยาบาลแพร่ พ.ศ.2560
[05/07/2560] พระราชกำหนดการบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560
[19/04/2560] แผนป้องแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3
[21/03/2560] ขั้นตอนการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยและการทำวิจัย โรงพยาบาลแพร่
[20/03/2560] คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) โรงพยาบาลแพร่
[31/01/2560] ฟรี ผู้ประกันตน(ประกันสังคม)ตรวจสุขภาพและป้องกันโรค เริ่ม 1 มกราคม 2560
[16/12/2559] ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง การให้และรับของรางวัลแก่หรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2560
[30/04/2567] ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยบริการสุขภาพ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2566 เดือน มีนาคม 2567
[08/04/2563] สารคัดหลั่งที่จะพบการติดเชื้อ มีอะไรได้บ้าง?
[30/03/2561] คู่มือดำเนินการคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อป้องกันภาวะหกล้มและโรคข้อเข่าเสื่อมผู้สูงอายุ อำเภอเมืองแพร่ โรงพยาบาลแพร่ ปี 2561
[27/12/2560] แนวทางการปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ
[27/12/2559] ประกาศเจตนารมณ์ ''สุจริตตามรอยพ่อ ขอบริการด้วยใจ'' วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
[23/12/2559] ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. 2559