วิสัยทัศน์และกลยุทธ์

 อัตลักษณ์

" เอื้ออาทร บริการดี มีวินัย "

 วิสัยทัศน์

"บริการดี สิ่งแวดล้อมดี บุคลากร ประชาชนพึงพอใจ"

 Goal

" ประชาชนชาวแพร่มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน "


 ค่านิยมสำคัญ (Core Values)
 1. ร่วมกันทำงาน (Team Work)
 2. บริการด้วยใจ (Service Mind)
 3. ใฝ่เรียนรู้ (Life Long Learning)
 4. มุ่งสู่เป้าหมาย (Goal Achievement)
 คำนิยาม
 • บริการเป็นเลิศ : โรงพยาบาลชั้นนำด้านบริการสุขภาพ บริการรักษาผู้ป่วยทุกโรคครบวงจร ประเมินผ่าน HA, มาตรฐานทุกวิชาชีพหน่วยงานสนับสนุนได้มาตรฐานทุกสาขา บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ เฉพาะทาง เทคโนโลยีทันสมัย นวัตกรรม ธรรมาภิบาล
 • สิ่งแวดล้อมดี : Green & Clean Hospital
 • บุคลากรมีความสุข : Happy Work Life (กาย จิต สังคมดี)
 • ประชาชนไว้วางใจ : ประชาชน อุ่นใจ เชื่อมั่นในการบริการ มีความภักดีต่อโรงพยาบาลแพร่ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เท่าเทียม
 พันธกิจ (Mission)
 1. ให้บริการสุขภาพทั้ง 4 มิติ แบบองค์รวมอย่างต่อเนื่อง
 2. พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพให้เข้มแข็ง
 3. ร่วมผลิตแพทย์ และบุคลากรด้านสาธารณสุข
 4. เสริมสร้างนวตกรรมและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาระบบบริการอย่างต่อเนื่อง
 เป้าหมาย (Goal)
  “ประชาชนชาวแพร่มีสุขภาพดี”
 จุดเน้น
 1. Smart Hospital
 2. Telemedicine
 3. Network
 4. พฤติกรรมบริการและการสื่อสาร
 5. ความสุขบุคลากร
 6. SMC
 7. Logistic
 Definition วิสัยทัศน์
 1. บริการดี หมายถึง โรงพยาบาลแพร่ ให้บริการรวดเร็ว บริการดี มีความปลอดภัย ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากกว่าโรงพยาบาลในระดับเดียวกัน
 2. สิ่งแวดล้อมดี หมายถึง โรงพยาบาลแพร่ได้รับการรับรองเกณฑ์ Green & Clean Hospital การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ บรรยากาศองค์กรดี
 3. บุคลากร หมายถึง บุคลากรมีความสุข ประกอบด้วย กาย จิต สังคม
 4. ประชาชนพึงพอใจหมายถึง มีการทำงานโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทำให้ประชาชนมีความเชื่อมันในการบริการ มีความภักดีต่อโรงพยาบาล
 แผนยุทธศาสตร์ ปี 2561-2564
 1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  Good Care
 2.  ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  Good ENV
 3.  ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  Good Management
 4.  ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  Competency


ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558-2567 พัฒนาโดย งานระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลแพร่ 144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500 (อัตโนมัติ), โทรสาร 0-5451-1096
E-mail : webmaster_phos@hotmail.com

สถิติผู้เยี่ยมชม
» 1 วันนี้    » 1 เมื่อวาน    » 27 เดือนนี้    » 31 เดือนที่แล้ว
» 58 ปีนี้    » 23 ปีที่แล้ว    » 81 ทั้งหมด
Record: 1 (28/02/2567)