วิสัยทัศน์และกลยุทธ์

 อัตลักษณ์

" เอื้ออาทร บริการดี มีวินัย "

 วิสัยทัศน์

"โรงพยาบาลแพร่บริการเป็นเลิศ สิ่งแวดล้อมดี บุคลากรมีความสุข ประชาชนไว้วางใจ"
A trustworthy hospital with high quality health care services
in happy and friendly environment

 Goal

" ประชาชนชาวแพร่มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน "

 ค่านิยมสำคัญ (Core Values)
 1. ร่วมกันทำงาน (Team Work)
 2. บริการด้วยใจ (Service Mind)
 3. ใฝ่เรียนรู้ (Life Long Learning)
 4. มุ่งสู่เป้าหมาย (Goal Achievement)
 คำนิยาม
 • บริการเป็นเลิศ : โรงพยาบาลชั้นนำด้านบริการสุขภาพ บริการรักษาผู้ป่วยทุกโรคครบวงจร ประเมินผ่าน HA, มาตรฐานทุกวิชาชีพหน่วยงานสนับสนุนได้มาตรฐานทุกสาขา บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ เฉพาะทาง เทคโนโลยีทันสมัย นวัตกรรม ธรรมาภิบาล
 • สิ่งแวดล้อมดี : Green & Clean Hospital
 • บุคลากรมีความสุข : Happy Work Life (กาย จิต สังคมดี)
 • ประชาชนไว้วางใจ : ประชาชน อุ่นใจ เชื่อมั่นในการบริการ มีความภักดีต่อโรงพยาบาลแพร่ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เท่าเทียม
 พันธกิจ (Mission)
 1. ให้บริการสุขภาพทั้ง 4 มิติ แบบองค์รวมอย่างต่อเนื่อง
 2. พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพให้เข้มแข็ง
 3. ร่วมผลิตแพทย์ และบุคลากรด้านสาธารณสุข
 4. เสริมสร้างนวตกรรมและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาระบบบริการอย่างต่อเนื่อง
 Definition วิสัยทัศน์
 1. บริการดี หมายถึง โรงพยาบาลแพร่ ให้บริการรวดเร็ว บริการดี มีความปลอดภัย ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากกว่าโรงพยาบาลในระดับเดียวกัน
 2. สิ่งแวดล้อมดี หมายถึง โรงพยาบาลแพร่ได้รับการรับรองเกณฑ์ Green & Clean Hospital การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ บรรยากาศองค์กรดี
 3. บุคลากร หมายถึง บุคลากรมีความสุข ประกอบด้วย กาย จิต สังคม
 4. ประชาชนพึงพอใจหมายถึง มีการทำงานโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทำให้ประชาชนมีความเชื่อมันในการบริการ มีความภักดีต่อโรงพยาบาล
 แผนยุทธศาสตร์ ปี 2567-2570
 1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  พัฒนาระบบริการทางการแพทย์อย่างไร้รอยต่อ
 2.  ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย ทันสมัยทั้งผู้ให้และผู้รับ
 3.  ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ


ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2567

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558-2567 พัฒนาโดย งานระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลแพร่ 144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500 (อัตโนมัติ), โทรสาร 0-5451-1096
E-mail : webmaster_phos@hotmail.com

สถิติผู้เยี่ยมชม
» 227 วันนี้    » 237 เมื่อวาน    » 3,978 เดือนนี้    » 6,769 เดือนที่แล้ว
» 14,479 ปีนี้    » 23 ปีที่แล้ว    » 14,502 ทั้งหมด
Record: 227 (19/06/2567)