การดำเนินงาน ITA โรงพยาบาลแพร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล

MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
MOIT 4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
MOIT 7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน
MOIT 8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาด้านจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส

MOIT 9 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียน
MOIT 10 หน่วยงานมีสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
MOIT 11 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลัก

ตัวชี้วัดที่ 5 การรับสินบน

MOIT 12 หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ
MOIT 13 หน่วยงานประเมินผลการดำเนินงาน ฯ ตามประกาศ เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อยา ฯ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัดที่ 6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ

MOIT 14 หน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ ฯ

ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

MOIT 15 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ฯ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
MOIT 16 หน่วยงานมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม ฯ และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
MOIT 17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อย่างเป็นระบบ
MOIT 18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
MOIT 19 หน่วยงานมีการรายงาน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

MOIT 20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร

MOIT 21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริต ฯ
MOIT 22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชน ฯ


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558-2567 พัฒนาโดย งานระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลแพร่ 144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500 (อัตโนมัติ), โทรสาร 0-5451-1096
E-mail : webmaster_phos@hotmail.com

สถิติผู้เยี่ยมชม
» 227 วันนี้    » 237 เมื่อวาน    » 3,978 เดือนนี้    » 6,769 เดือนที่แล้ว
» 14,479 ปีนี้    » 23 ปีที่แล้ว    » 14,502 ทั้งหมด
Record: 227 (19/06/2567)